ฤทธิ์อุดมบ. (1). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 203-211. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96866