สู่วิทย์บ., พงศธรวิบูลย์ข., หวังขจรเกียรติช., & พนาสกุลการส. (1). การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 194-202. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96865