กุลนิธิชัยว., & โกศัลวัฒน์ศ. (1). การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ พื้นฐานระบบกระดูกของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 186-193. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96863