สุขแสน น. (2017). คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 159–167. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859