มุกสิริทิพานันเ. (1). ปัจจัยทำนายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายวิชาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 149-158. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96858