ทรัพย์สังข์ อ., จินตะเวช อ., & ล่ามช้าง ส. (2017). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 140–148. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96856