ศรีวิชัยช., อยู่สุขภ., & จินดาวุฒิพันธ์ส. (1). ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองของเด็กวัยรุ่น ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 110-118. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96852