ทองสว่างก. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 91-100. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96848