เวชรัชต์พิมลก., & สุวารีส. ี. (1). ประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 82-90. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96845