ประจันเขตต์อ., อินทรรัตน์อ., ประสิทธิเวชชากูรอ., & จุลวงษ์อ. (1). ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาระบบสุขภาพและ การสร้างเสริมสุขภาพต่อผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมการทำงาน ที่มุ่งนวัตกรรมของนักเรียนพยาบาล. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 55-63. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96840