หลักแหลม อ., & ไชยมงคล น. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 38–46. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834