โพธิ์ชนะพันธุ์ส. (1). โรคลมร้อน: ภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 30-37. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96833