สมกิตติกานนท์พ. (1). มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 16-23. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96830