ปานเทวัญพ. (1). โมเดลเชิงนิเวศวิทยากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 7-15. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96828