คำรัตน์จ., & มีสุขมากณ. (1). การสูบบุหรี่กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ: บทบาทของพยาบาลในการช่วยเลิกบุหรี่. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2), 1-6. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96827