รุ่งสาง เ., ไชยมงคล น., & เดียวอิศเรศ ว. (2017). ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(1), 64–73. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262