วารสารพยาบาลทหารบก ก. (2015). ใบสมัครสมาชิก. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 150. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40403