วารสารพยาบาลทหารบก ก. (2015). ใบส่งบทความตีพิมพ์. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 149. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40402