สมกิตติกานนท์ พ., เพาโอลินี ส., เตียวกุล ส., มาร์ค รูบิน เ., & ฟาวาลา ไ. (2015). อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 140–146. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399