กุลศิริปัญโญ จ. (2015). การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 123–130. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40295