คำมาก อ., & สินธุ ศ. (2015). ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 106–113. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768