ครองวิริยะภาพ ว., & รัชชุกูล ส. (2015). คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 97–105. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765