เสือรอด ส., & อ่วมตานี อ. (2015). การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at west Border Region. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 79–87. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715