เกษมสุข เ., & คชไกร ร. (2015). ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The need to improve of Health Volunteer’s ability in Home Visit for Diabetes People in Communities. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 59–68. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707