สู่วิทย์ บ., ทำมาก เ., เหลาสุภาพ น., & พิทักษาวรากร พ. (2015). การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 41–49. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660