โป้สมบูรณ์ ก., & อ่อนศรี ป. (2015). การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 30–40. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654