ไทรแจ่มจันทร์ ส., สกุลคู จ., โพธิสุข อ., & ยงศร จ. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 21–29. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39631