ลาวัง ว., & สรรเสริญ ร. (2015). PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 15–20. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39629