พุทธรังษี ศ., บุญโต ช., เฉลยกิตติ ส., มังคละคีรี น., & ขาวเอี่ยม ห. (2015). การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 8–14. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628