ประเสริฐทรง ช. (2015). การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 1–7. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627