พูนเสมออ., วิโรจน์รัตน์ว., จิตรมนตรีน., & โตสิงห์อ. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(2), 368-377. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/25313