แจ่มจันทร์ล., ขันธรักษ์วงศ์ส., หงส์ทองส., & จำปาเทศน. (1). การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง Thai Traditional Medicine for Postnatal Motherin the Community of Central Region. ournal of he oyal hai rmy urses, 15(2), 195-202. etrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/25178