สันติประสิทธิ์กุลส., จุลละปียป., บุญยะภักดิ์พ., & ศรีมันทยามาศว. (2019). Patient Safety Culture: Perception of State Hospital Nurses. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(2), 327-339. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/210477