ตันตรานนท์ก., สุริยะวงค์ว., ศรีเพชรวรรณดีน., เตือนราษฎร์ว., บุดดาด., นารินทร์ร., & ทรงคำว. (2019). Development of Video Media of School Health Services. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(1), 293-299. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/185119