ยะเกษม ป., ไชยมงคล น., & พงศ์จตุรวิทย์ ย. (2018). Experience of becoming a Thai early adolescent mother. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(3), 89–96. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/161510