คุ้มทวีพรพ., & ผู้วิบูลย์สุขป. (1). เทปเสียงสู่จิตใต้สำนึกเพื่อลดอาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุ:การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม Subliminal audio-tape for reducing insomnia in the elderly: Randomized Controlled Trial. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 14(3), 59-66. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/16015