คำเงิน ร., วัชรสินธุ์ จ., & ไชยมงคล น. (2018). Factors Influencing Suffering of Parents who had Children with Cancer. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19, 59–68. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/134274