เฉลยกิตติส. (1). บรรณาธิการแถลง. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), -. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101730