ยศทวีว., ไชยศรเ., วโรตมะวิชญว., & แป้นแก้วพ. (1). การพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 365-372. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101724