มอนไธสงข., กรรมบุตรจ., & ทองใบว. (1). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย วัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 306-314. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101708