เจ๊ะอารงก., & ศรีวิชัยช. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยหน่าย ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 299-305. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101706