ภู่ไพบูลย์ร., เกตุสัมพันธ์ย., & ภู่ไพบูลย์ภ. (1). ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บพันทิปดอทคอม. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 292-298. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101704