ธีระกุลพ., & ประจุศิลปก. (1). ผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus charting ต่อคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วย และความพึงพอใจ ในการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 257-265. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101696