ศิริรัตนพงศ์ธรน., มานะณ., & ครุฑเมืองพ. (1). การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 221-228. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101683