พาผลอ., รำขวัญช., & ปิ่นน้อยว. (1). การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 194-201. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101679