เหมมานม., นิลมานัตก., & เยาวรัตน์ มัชฌิมเ. (1). ประสบการณ์ผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 185-193. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101678