อยู่วัฒนาภ., & ประจุศิลปก. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการทำงานภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 175-184. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101677