จันโยธาอ., ฉันท์ธนกุลส., ชัยกิตติภรณ์เ., & ศิริส. (1). ศึกษาความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงาน ของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 166-174. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101676