เกื้อวงศ์ก., & อ่วมตานีอ. (1). ความเครียดของพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 158-165. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101673