สกุลรุ่งจรัสต., คงศักดิ์ตระกูลช., วิสุทธิพันธ์อ., & ชาญสาธิตพรณ. (1). ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 131-139. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101657